Turkce Terapi Üyelik Sözleşmesi

Turkceterapi.com Üyelik Sözleşmesi

www.turkceterapi.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)'a ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Türkçe Terapi Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır) ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar, Alpak Yazılım – Mustafa Harun ALPAK ile Site'ye üye olan veyahut Site’yi ziyaret eden Kullanıcı arasında, site tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılması ile Kullanıcı'nın Site'ye üye olmasına ilişkin kuralları Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. Site'ye üye olarak veya Site’yi ziyaret ederek, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2-TANIMLAR

2.1. Türkçe Terapi : Alpak Yazılım – Mustafa Harun ALPAK ve Alpak Yazılım – Mustafa Harun ALPAK tarafından yetkilendirilen kişi ve kişiler

2.2. Kullanıcı : Site'ye üye olan, Site'de sunulan Hizmetlerden veyahut herhangi bir nedenle siteden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde hizmet alan veya hizmet veren olarak yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.3. Hizmet Alan : E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen, Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, terapist tarafından sunulan hizmeti satın alan Kullanıcıyı

2.4. Hizmet Veren : (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Site'de sunulan Türkçe Terapi Hizmetlerini kullanmak suretiyle; hizmet alanlara tecrübesi, bilgisi ve hukuka ve meslek etiğine uygun şekilde hizmetleri sunan terapistleri,

2.5 Terapist : Site’de hizmet veren konumunda bulunan, online terapi konusu uzmanlık alanına ilişkin sahip olduğu diploma ve sertifikası Türkçe Terapi tarafından onaylanmış psikoloğu, psikiyatristi, aile danışmanını, psikolojik danışman uzmanını, yaşam koçunu, eğitim koçunu, sosyal hizmet uzmanını,

2.6. Site : www.turkceterapi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi,

2.7.Danışman Profili: Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne ilişkin Teklif vermek amacıyla site üzerinde oluşturduğu profili,

2.8. Online Terapi (Telepsikiyatri) : İnsanların psikiyatrik hastalıklarla ilgili bilgi almak, danışmak, terapi görüşmeleri yapmak ve tedavilerinin düzenlenmesi için terapistlerle görüşebilme yöntemlerini,

2.9. Hizmet : Hizmet alan tarafından site üzerinden gönderilen taleple birlikte başlayıp Site'de hizmet veren tarafından online terapi konusunda sunulan bir veya birden fazla seanslar halinde devam eden her türlü hizmeti,

2.10. Türkçe Terapi Hizmetleri : Türkçe Terapi; online terapi konusunda aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması, kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini temin etmek üzere, dilediği zaman Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Türkçe Terapi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Türkçe Terapi tarafından, ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcılara duyurulur.

2.11. Online Ödeme Sistemi: Hizmet alan ve hizmet veren arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ve hizmet verenin Türkçe Terapiye ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, Türkçe Terapi’nin işbirliği yaptığı ve BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan Paratika Sanal POS tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde sağlanan hizmeti,

2.12. Online Ödeme Hesabı : Online Ödeme Sistemi Hizmeti'nin ifa edilmesi için, Türkçe Terapi’nin işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan Paratika Sanal POS tarafından yönetilen Pazaryeri adlı ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını,

2.13. Mücbir Sebep : Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak ve hukuken de kabul edilebilir olayları,

2.14. Teklif : Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında “hemen terapi” veyahut “randevu” oluşturma şeklinde sağlama teklifini,

2.15. Kampanya ile İndirim : Hizmet veren tarafından Site’de yer alan kullanıcı paneli üzerinden kendisinin belirleyeceği tarih aralığını kapsayacak şekilde sunmuş olduğu hizmetlerin bedelinde uyguladığı indirimi,

2.16. Kupon ile İndirim : Hizmet veren tarafından Site’de yer alan kullanıcı paneli üzerinden kendisinin belirleyeceği tarih aralığını kapsayacak şekilde ve şartların hizmet alan tarafından sağlanması halinde hak kazanılacak kuponlarla, sunmuş olduğu hizmetlerin bedelinde yüzdesel ya da nakit olarak uyguladığı indirimi,

2.17. Gizli Danışan : Türkçe Terapi tarafından , Site üzerinden sunulan hizmetin hukuka, genel ahlaka, meslek etiğine, kamu düzenine ve sözleşmeye uygun bir şekilde verilmesini sağlamak için hizmet verenin site üzerindeki her türlü faaliyetini gözetlemek, izlemek, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilmiş hizmet alan olarak hareket eden kişi veya kişileri,

2.18. Sözleşme : Türkçe Terapi Kullanıcı Sözleşmesini,

2.19. Yönetmelik : 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 1. Site Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
 2. Site sadece bir platform olup Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, site aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 3. Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
 4. Kullanıcı sözleşmesinin kapsamı, kullanıcı sözleşmesi ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Türkçe Terapi tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi ifadelerdir.
 5. Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Türkçe Terapi tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4- ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli isim/rumuz, kendisine ait mail adresi ve belirleyeceği şifre ile kayıt işlemi tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 2. Kullanıcı olarak siteye üye olmak ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla hizmet talebi gönderebilirler.
 3. Site'ye üye olabilmek için, işbu kullanıcı sözleşmesi uyarınca, Türkçe Terapi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Türkçe Terapi’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Türkçe Terapi’den her ne isim altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcıların Türkçe Terapi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla üyelik oturum şifresinin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Site, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
 4. Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Türkçe Terapi, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.
 5. Kullanıcılar, Türkçe Terapi’nin yazılı izni olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı adı ve şifresini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 6. Türkçe Terapi’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 7. Kullanıcı, Türkçe Terapi hizmetinin hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Herhangi bir kullanıcı Site üzerinden diğer kullanıcılara veyahut Türkçe Terapi’ye yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde Türkçe Terapi tarafından konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.
 8. Her Kullanıcı, Türkçe Terapi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Türkçe Terapi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkçe Terapi, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetle r nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Türkçe Terapi’nin, Türkçe Terapi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Türkçe Terapi, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 10. Kullanıcılar Site'de sunulacak hizmetlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Online Ödeme Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.
 11. Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Türkçe Terapi’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13. Türkçe Terapi, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Türkçe Terapi tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mail veyahut mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Türkçe Terapi tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.
5.1.1. Hizmet Alanların Hak ve Yükümlülükleri
 1. Site’de yer alan teklif sunumunun Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alanı bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir
 2. Hizmet Alan, “Deneme Seansı Al”, “Hemen Terapi” veya “Randevu Alınız” ile hizmeti satın almak amacıyla talepte bulunması ile hizmet açıklamasını, Hizmet Veren tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.
 3. Hizmet Alan hizmet bedelini Online Ödeme Hesabına kredi kartı ile ödemesini yaptıktan sonra “Hemen Terapi” talebinde hizmet verenin sitede “online” olması halinde 15 dakika içinde; randevu belirlenmesi durumunda ise randevu alınan gün ve saatte taraflarca ortaklaşa kararlaştırılan (Facetime, Facebook Messenger, Skype, Whatsapp vb.) platformlar üzerinden hizmet veren tarafından söz konusu hizmet sağlanır.
 4. Randevu sisteminin tercih edilmesi durumunda onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin randevu tarihi ve saati konusundaki her türlü değişiklik randevu saatinden 24 saat öncesine kadar Hizmet Alan tarafından Türkçe Terapi Müşteri temsilcisi aracılığıyla ( Türkçe Terapi Whatsapp veyahut Zendesk Chat kanalı üzerinden) Hizmet Verenin onayı alınarak yapılabilir.
 5. Siteden gönderilen hizmet talebine ilişkin olarak Türkçe Terapiye bildirilmeksizin, Türkçe Terapi’ye aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla hizmetin öncesinde veyahut sonrasında tarafların anlaştığı, teklif verildiği veya sitenin manipüle edildiğinin,Site haricinde herhangi bir iletişim kanalından teklif oluşturulup hizmetin devam ettirildiğinin Türkçe Terapi tarafından tespit edilmesi halinde hizmet alan, Site üyeliğinin sona erip tekrar kullanıcı olarak siteye üye kaydının alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Verilen teklifler hizmet verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet verenin belirttiği süreden önce teklifi geri çekmesi veyahut hizmeti sağlamaması halinde, Hizmet Alan tarafından Site üzerinden iade formunun doldurulmasıyla sistem üzerinden hizmet bedelinin iadesi süreci başlatılır. Yapılacak inceleme ve sorgulama neticesinde hizmet bedeli kesintisiz olarak hizmet alana 7 iş günü içinde iade edilir. Türkçe Terapi’nin bu iade işleminden kaynaklı zararları için hizmet verene rücu hakkı saklıdır.
 7. Hizmet Alan, Site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında mücbir sebepler dışında, hizmeti almaktan vazgeçmesi veyahut hizmet verenle kararlaştırılan randevuya katılmaması halinde Türkçe Terapi’nin sorumluluğu doğmayacaktır. Bu durumda hizmet alan, hizmet verenden veyahut Türkçe Terapi’den herhangi bir hizmet bedel iadesi ya da tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Hizmet Alan, Site üzerinden sunulan paket hizmet alımlarında (toplu hizmet alımı durumunda) paket içeriğindeki hizmet(seans) adedini 1 yıl içinde tüketmek durumundadır. Paket alımlarında ve herbir kullanımda bu süre hizmet alana Site üzerinde belirtilmektedir. 1 yıl sonunda alınan paket ile ilgili kullanılmayan tüm haklarlarla ilgili hizmet alan, hizmet verenden veyahut Türkçe Terapi’den herhangi bir hizmet bedel iadesi ya da tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Hizmet Alan, Site üzerinden sunulan paket hizmet alımlarında (toplu hizmet alımı durumunda) ilk seans gerçekleşmesi ve onaylanması aşamasından sonra herhangi bir sebeple hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde almış olduğu hizmetin indirimsiz ve iade tarihindeki güncel ücreti toplam paket hizmet bedelinden mahsup edilerek ücret iadesinin gerçekleşeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Hizmet alan, kendisi tarafından “paket hizmet” şeklinde satın almış olduğu hizmetin başka bir Hizmet verene devredilemeyeceğini, bu devri talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Hizmet alan, Site üzerinden Hizmet veren tarafından “Kupon ile İndirim” seçeneği altında sunulan kupon kodlarını kimseyle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Hizmet Alan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde hizmet verene havale edilmesi için Online Ödeme Hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu Türkçe Terapi’nin bildirdiği banka hesabına transfer edileceği; kalan kısmının hizmet verenin belirlediği banka hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu süreçte, Online Ödeme Hesabı’nda bulunan hizmet alanın parası üzerinde Türkçe Terapi’nin hizmet alan adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunamaz.
 13. Hizmet Alan, Türkçe Terapi tarafından herhangi bir nedenle Hizmet Verenin üyeliğinin sonlandırılması halinde, o tarihe kadar alınmış bütün hizmet talepleri de iptal edileceğinden ödemesi alınmış hizmet taleplerinin iptal edilen kısmına ait ücretin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Türkçe Terapi’ye bildirdiği banka hesabına havale ile iade edileceğini bilir, kabul ve beyan eder. Hizmet alan bu durumda Türkçe Terapi’den iade edilen tutar haricinde başkaca herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. Hizmet alanın Site üzerinden gönderdiği teklifin, Hizmet veren tarafından red veya iptal edilmesi halinde ödemiş olduğu hizmet bedelinin Türkçe Terapi tarafından kendisine iade edileceğini bilir, kabul ve beyan eder. Hizmet alan bu durumda Türkçe Terapi’den iade edilen tutar haricinde başkaca herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. Hizmet alan, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkçe Terapi’nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Türkçe Terapi, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Hizmet alan, bu sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta Türkçe Terapi’nin taraf olmayacağını; sözleşme konusu hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Hizmet veren olacağını; bu taleplerle ilgili Türkçe Terapi’nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. Hizmet alan, Sitede sunulan hizmet ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, hizmet veren, sağlayıcı ve sair her ne isim altında olursa olsun, Türkçe Terapi’nin hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; hizmet veren ile arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.
 18. Site’de yer alan her bir hizmet veren, uzmanlık alanına ilişkin sahip olduğu diploma ve sertifikaları Türkçe Terapi tarafından incelenmiş ve onaylanmış terapistlerden oluşmaktadır. Hizmet alanlar Hizmet veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Hizmet alan Site’de hizmet verenler arasından yapacağı tercihten kaynaklanan sorunlar da Türkçe Terapi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Hizmet alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Türkçe Terapi’nin ve Hizmet verenin gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
 20. Hizmet alan, hizmetin hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Hizmet alan, hem hizmet verene hem de Site üzerinden diğer kullanıcılara ve Türkçe Terapi’ye yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde Türkçe Terapi tarafından konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.
5.1.2. Hizmet Verenlerin Hak ve Yükümlülükleri
 1. Site aracılığı ile sağlanacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet verenlere aittir. Türkçe Terapi’nin Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme, ödeme ve hizmetin sunulması aşamaları da dahil hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
 2. Türkçe Terapi, Hizmet veren ve Hizmet alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet verenin sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet alana veya 3. kişilere vereceği zararlardan Türkçe Terapi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. Hizmet veren, Site'de arz ettiği Hizmetin/Hizmetlerin içerik de dahil olmak üzere her türlü mülkiyetinin kendisine ait olduğunu, Hizmetin/Hizmetlerin kendisi tarafından sunulmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Hizmet veren, hizmetin hiçbir aşamasında hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı veya siyasi içerikli fiil, davranış ve sözlerde bulunamaz. Hizmet veren, hem hizmet alana hem de Site üzerinden diğer kullanıcılara ve Türkçe Terapi’ye yönelik genel ahlak ve adaba aykırı, müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde konunun şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirileceğini bilir ve kabul eder.
 5. Hizmet veren, Site'de arz edeceği bir Hizmeti, “Deneme Seansı Al”, “Hemen Terapi” veya “Randevu Alınız” şeklinde seçenekleri kullanarak, önceden açıkladığı ve tamamen kendisinin belirlediği sabit bir fiyatla sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Hizmet veren, Hizmet alanın site üzerinden hizmet bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve online ödeme hesabına parayı göndermesi halinde, hizmeti almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet veren, Hizmet alanın hizmet bedelini online ödeme hesabına ödemesini yaptıktan sonra, hizmet alımı esnasında taraflarca kararlaştırıldığı şekilde hizmeti sunması gerekmektedir.
 6. Randevu sisteminin tercih edilmesi durumunda onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin randevu tarihi ve saati konusundaki herhangi bir değişiklik Hizmet Alan tarafından Türkçe Terapi Müşteri temsilcisi aracılığıyla ( Türkçe Terapi Whatsapp veyahut Zendesk Chat kanalı üzerinden) randevu saatinden 24 saat öncesine kadar ve ancak hizmet verenin onayı alınarak yapılabilir.
 7. Hizmet veren Site üzerinden kendisine gelen teklifleri 24 saat içerisinde onaylamak zorundadır. Onaylamadığı takdirde sistem tarafından otomatik olarak teklifin kabul edileceğini; teklifi reddetmek istemesi halinde süresi içerisinde Site veya tanımlanmış iletişim kanalı üzerinden Türkçe Terapi Müşteri Temsilcisi aracılığıyla red/iptal işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini bilir, kabul ve beyan eder.
 8. Hizmet veren, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, hizmeti Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak zamanında ve hizmet alanla kararlaştırılan şekilde sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Hizmet veren, arz ettiği Hizmetin/Hizmetlerin hem içerik hem de sunuş olarak, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Hizmet veren, Hizmet alanın kendisine havale edilmesi için Online ödeme hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil Türkçe terapi hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Hizmet alanın işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Hizmet verenin Türkçe Terapi’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Online ödeme hesabında bulunan Hizmet alanın parası üzerinde, Türkçe Terapi’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Hizmet veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a hizmetin belirlenen tarih ve saatte sağlanmaması halinde ilgili tutarın hizmet verene iletilmemesi için Türkçe Terapi’nin ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Verenin randevu tarih ve saatinde keyfi olarak veya unutarak hizmeti sağlamaması ve hizmet alanın da iade istemesi halinde cezai şart olarak Türkçe Terapi hizmet verenden tüm hizmet bedelini tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Hizmet veren, Site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Hizmet alanın hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Türkçe Terapi’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, sunmaya çalıştığı hizmetin her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Hizmet alanın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Hizmet veren, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Türkçe Terapi’nin herhangi bir zarara uğraması halinde Türkçe Terapi’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Online Ödeme hesabı içinde bulunan parası olması halinde, Türkçe Terapi’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 14. Hizmet veren, satışa arz ettiği hizmetler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Hizmet alanların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Hizmet alanları ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkçe Terapi aleyhine Hizmet alanlar ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Hizmet verene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
 15. Hizmet veren ile Hizmet alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden Hizmet veren doğrudan sorumludur. Hizmete ilişkin mali konularda fatura ve makbuz düzenleme Hizmet veren tarafından gerçekleştirilecektir.
 16. Hizmet veren, Türkçe Terapi’nin Site'de sunduğu hizmetlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu hizmete ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 17. Hizmet veren, hizmetin hem içeriği hem de sunuşuyla ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Türkçe Terapi’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 18. Hizmet veren, Site üzerinde profilinde yer verdiği hizmet bedelini kendi iradesi ve tercihiyle belirler. Hizmet bedelinin doğru ve yanıltıcı olmamasından doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir, kabul ve taahhüt eder.
 19. Hizmet verenin Türkçe Terapi dışında başkaca platform ve mecralarda hizmet sunması halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan rekabet hükümlerine uygun hareket edeceğini, özellikle farklı fiyatlandırma politikası izlemesi veyahut rekabet yasağını ihlal etmesi halinde mevcut hizmet bedelinin 30 katı tutarında cezai şartı Türkçe Terapi’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Hizmet veren Site’ye kayıt olduğunda haftalık çalışma programını kendisinin belirleyeceğini ve programın güncel olup olmamasından kendisinin sorumlu olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.
 21. Hizmet Veren, Site’de kendisine ait profile hizmet alanlar tarafından kamuya açık yorumlar yazılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 22. Hizmet veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet veren, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Hizmet alana karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Hizmet alan ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Türkçe Terapi’nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve işbu sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 23. Hizmet veren, Hizmet alanın site üzerinden yapacağı teklif ve talepten sonra kendisini site haricinde bir kanala yönlendiremeyeceğini, sunacağı hizmetin ilk seansı da dahil olmak üzere bütün seanslarının Site üzerinden oluşturulması ve online ödeme sisteminin kullanılması gerektiğini bilir, kabul beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin aksine Site haricinde bir iletişim kanalına yönlendirilmesi halinde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den gelen teklif Site üzerinden gelmiş ve sonrasında hizmetin verilmesi halinde söz konusu hizmetin Site üzerinden verilmiş sayılacağını dolayısıyla Türkçe Terapi’ye komisyon bedeli ödemek zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. Hizmet veren, Siteden gönderilen bir hizmet talebine ilişkin olarak Türkçe Terapiye bildirmeksizin, Türkçe Terapi’ye aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla harici olarak hizmet alan ile anlaşma yapamaz. Hizmetin öncesinde veyahut sonrasında böyle bir anlaşmanın yapıldığı ve teklif verildiği veya sitenin manipüle edildiğinin Site haricinde herhangi bir iletişim kanalından teklif oluşturulup hizmetin devam ettirildiğinin Türkçe Terapi tarafından tespit edilmesi halinde hizmet veren, Türkçe Terapi’nin sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanacağını, ilgili komisyonla birlikte hizmet bedelinin 50 katı tutarında cezai şart bedelini Türkçe Terapi’ye ödeyeceğini ve Site üyeliğinin sona erip tekrar kullanıcı olarak siteye üye kaydının alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. Kullanıcı olarak siteye üye olmak ücretsizdir. Türkçe Terapi tarafından verilen online terapi hizmeti için Hizmet Veren, Türkçe Terapi’ye hizmet bedeli üzerinden komisyon ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu komisyon, üye olma aşamasında taraflarca yazılı olarak ayrıca belirlenir.
 26. Hizmet veren, sunmuş olduğu hizmete karşılık hizmet alan tarafından ödenecek hizmet bedelini üye olma aşamasında Türkçe Terapi’ye bildirmek şartıyla istediği gibi belirleyebilir. Hizmet veren, Türkçe Terapi’ye önceden bildirmek şartıyla bu hizmet bedelini istediği gibi değiştirebilir. Yeni hizmet bedeli, söz konusu değişiklikten önce hizmet alımını gerçekleştirmiş hizmet alanlar için uygulanmaz.
 27. Hizmet veren, Türkçe Terapi’ye önceden bildirmek şartıyla, hizmet alanlara “paket hizmet”, “Kampanya ile İndirim” ve “Kupon ile İndirim” şeklinde seçenekler sunarak mevcut hizmet bedelinde indirim uygulayabilir. Hizmet verenin “Kampanya ile İndirim” ve “Kupon ile İndirim” seçeneklerinde uygulayacağı indirim mevcut hizmet bedeli üzerinden en az %5 ve en fazla %60 oranında olabilir. Hizmet veren, “Kampanya ile İndirim” veya “Kupon ile İndirim” kullanılarak satın alınmış hizmetlerin iptal ve iadesinin indirimli fiyat üzerinden; “paket hizmet” seçeneğinde ise gerçekleşmiş hizmetin indirimsiz ve iade tarihindeki güncel ücreti toplam paket hizmet bedelinden mahsup edilerek ücret iadesinin gerçekleşeceğini bilir, kabul ve beyan eder. “Paket Hizmet” seçeneğinin iptal ve iade durumunda gerçekleşmemiş hizmetin bedelini de hizmet alana iade edilmek üzere Türkçe Terapi’ye iade etmesi gerektiğini; Online ödeme hesabında yeterli bakiyenin olması halinde iade tutarını Türkçe Terapi’nin bu bakiyeden mahsup edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 28. Hizmet veren, “Kupon ile İndirim” seçeneğinde kupon sayısını kendisi belirler. Hizmet veren, üretmiş olduğu kuponların ilgili hizmet alan tarafından bir başka kimseyle paylaşılıp paylaşılmadığını, kullanılması halinde kim tarafından kullanıldığını Site üzerinde yer alan kendi panelinden inceleyebilir. Hizmet veren, Site üzerinden sunulan kupon kodunu hak kazanan hizmet alan tarafından başka kimseyle paylaşılıp paylaşılmadığının kontrolü yetkisi ile paylaşılması halinde ortaya çıkacak zarar ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 29. Hizmet veren, kendisi tarafından “paket hizmet” şeklinde sunulan hizmetin başka bir Hizmet verene devredilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 30. Hizmet veren, Türkçe Terapi tarafından herhangi bir gerekçe göstermeksizin online ödeme hesabında bulunan bakiye miktarının kendisine ödemesi yapılarak üyeliğini sonlandırılabileceğini ve bu durumda Türkçe Terapi’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet verenin herhangi bir nedenle Türkçe Terapi tarafından üyeliğinin sonlandırılması halinde, o tarihe kadar oluşturulmuş bütün hizmet taleplerinin de iptal edileceğini, ödemesi alınmış olan hizmet taleplerinin iptal edilen kısmına ait ücretin ilgili hizmet alana iade edildikten ve işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra online ödeme hesabında kalan bakiye tutarının Türkçe Terapi’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini bilir, kabul ve beyan eder.
 31. Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Hizmet veren işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Hizmet veren için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Hizmet veren’den herhangi bir nam altında tazminat veyahut komisyon talep edilmeyecektir.
 32. Sözleşmenin ifası veya kurulan iş ilişkisi; hizmet verenin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrenilen ve/veya hizmet verme borcu sırasında vakıf olunan ve kişinin kendisi ve kendisi dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla hizmet alanlara, hizmet talebinde bulunanlara, şirket ortaklarına ve Türkçe Terapi çalışanlarına, Türkçe Terapi’nin tedarikçilerine, iş ortaklarına, Turkceterapi.com kullanıcılarına, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere) ait olan kişisel verileri Türkçe Terapi’nin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklayamaz, işleme amacı dışında kullanamaz, saklayamaz, ifşa edemez ve 6698 sayılı KVKK’ya aykırı olarak işleyemez. Hizmet veren, KVKK’ya aykırı yürüttüğü faaliyet ve eylemlerinden doğrudan sorumlu olduğunu, KVKK mevzuatı kapsamında aydınlatıldığını ve dolayısıyla Türkçe Terapi’nin herhangi bir sorumluluğun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 6098 sayılı KVKK’na aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde Türkçe Terapi tarafından Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere adli makamlara şikayet edilebileceğini, Türkçe Terapi’nin uğramış ve uğrayacak olduğu tüm zararlarının tazmini için Türkçe Terapi’ye maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 33. Hizmet veren; meydana getirdiği veya katkıda bulunduğu tüm proje ve ürettiği hizmetin, Turkceterapi.com başta olmak üzere Türkçe Terapiye ait bütün projelerin, tasarımların, kodların ve her türlü teknik bilgi ve hizmet yönteminin, mülkiyetinin, fikri mülkiyet haklarının ve ticari haklarının Türkçe Terapi’ye ait olduğunu ve bunun için ayrıca bir ücret talep etmeyeceğini; Türkçe Terapi’nin yazılı izni olmadan, hangi suretle olursa olsun bu bilgi, veri ve kodları üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Türkçe Terapi tarafından Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere adli makamlara şikayet edilebileceğini, Türkçe Terapi’nin uğramış ve uğrayacak olduğu tüm zararlarının tazmini için Türkçe Terapi’ye maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 34. hh. Türkçe Terapi site üzerinden sunulan hizmetin hukuka, genel ahlaka, meslek etiğine, kamu düzenine ve işbu sözleşmeye uygun bir şekilde verilmesini sağlamak için hizmet verenin site üzerindeki her türlü faaliyetini denetler. Hizmet veren, Türkçe terapinin bu denetimi “gizli danışan” uygulamasıyla da yapabileceğini bilir ve kabul eder. Bu denetimler sonucu ortaya çıkacak rapora göre Türkçe Terapi tarafından Hizmet Veren’in üyeliği askıya alınabilir, sonlandırılabilir.
 35. Site’ye kayıtlı her bir hizmet veren terapist işbu sözleşmenin eki niteliğindeki performans değerlendirme yönetmeliğini okumuş, anlamış ve kabul etmiştir.
5.2. Türkçe Terapi’nin Hak ve Yükümlülükleri
 1. Hizmet alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Türkçe Terapi Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Türkçe Terapi’nin, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili hizmetin belirlenen tarih ve saatte sağlanmaması halinde ilgili tutarın Hizmet verene iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
 2. Türkçe Terapi Site'de sunulan her türlü hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Türkçe Terapi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel dahi vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Türkçe Terapi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Türkçe Terapi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
 3. Türkçe Terapi Site üzerinden, Türkçe Terapi’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Türkçe Terapi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Türkçe Terapi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 4. Türkçe Terapi, Site'de sağlanan Hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
 5. Türkçe Terapi, kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kuralları ile yasal mevzuata aykırı ve Türkçe Terapi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Türkçe Terapi, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 6. Türkçe Terapi, site üzerinden sunulan hizmetin hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine ve işbu sözleşmeye uygun bir şekilde verilmesini sağlamak için kullanıcıların site üzerindeki her türlü faaliyetini denetler. Hizmetin ifasının herhangi bir aşamasında tarafların birbirlerine veyahut Türkçe Terapi’ye yönelik hukuka, işbu sözleşmeye, genel ahlak ve adaba aykırı; müstehcen veya siyasi içerikli herhangi bir söz, davranış ve fiilde bulunması halinde; Türkçe Terapi tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Bu noktada Türkçe Terapi’nin konuyu şikayet, suç duyurusu vb. yollarla adli birimlere intikal ettirmekten başka sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Türkçe Terapi mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Sitenin kullanımına ve siteye üye olmaya ilişkin olarak Türkçe Terapi’ye herhangi ücret ödememektedirler. Dolayısıyla satın alınmış, kazanılmış hakka dönüşmüş olan hizmetler haricinde, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunma hak ve yetkisine sahip değillerdir.
 8. Türkçe Terapi herhangi bir gerekçe göstermeksizin online ödeme hesabında bulunan bakiye miktarının ödemesini yaparak Hizmet verenin üyeliğini sonlandırabilir ve Site’den çıkarabilir. Hizmet verenin herhangi bir nedenle Türkçe Terapi tarafından üyeliğinin sonlandırılması halinde, o tarihe kadar oluşturulmuş bütün hizmet talepleri de iptal edilecek olup ödemesi alınmış hizmet taleplerinin iptal edilen kısmına ait ücretin ilgili hizmet alana iade edildikten ve Hizmet Verenin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra online ödeme hesabında kalan bakiye tutarı Türkçe Terapi’ye bildirdiği banka hesabına havale edilecektir. Türkçe Terapi’nin bu iptalden dolayı hizmet alana söz konusu ücret iadesinden hizmet verene de bakiye tutar ödemesinden başka borcu ve yükümlülüğü yoktur. Hizmet alan ve hizmet veren Türkçe Terapi’den başkaca herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.
 9. Kullanıcılar ve Türkçe Terapi hukuken birbirinden bağımsız ve ayrı taraflardır. Aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 10. Türkçe Terapi tarafından 6098 sayılı KVKK hakkında kullanıcılar bilgilendirilmiş ve aydınlatılmış olup kendisi ile kullanıcılar arasında herhangi bir ortaklık, işçi-işveren ilişkisi olmadığından yer sağlayıcısı sıfatıyla hareket ettiğinden kullanıcıların kendi fiil ve davranışlarıyla 6098 sayılı KVKK’na aykırı davranmaları halinde Türkçe Terapi’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Türkçe Terapi’nin 6098 sayılı KVKK’dan kaynaklı sorumluluğu ortaya çıkması halinde kusuruyla bu sorumluluğa neden olan kullanıcıya rücu hakkı ve uğradığı zararlara karşılık her türlü maddi/manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 11. Kullanıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Türkçe Terapi’nin Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 12. Satışa konu hizmetin sunumu esnasında doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Hizmet verene aittir. Yer Sağlayıcı sıfatına haiz Türkçe Terapi’nin bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 13. Türkçe Terapi, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 14. Türkçe Terapi; sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site veyahut üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.
 15. Türkçe Terapi, Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik ile bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm unsurların ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 16. Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Türkçe Terapi işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türkçe Terapi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için Türkçe Terapi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 17. Siteden gönderilen bir hizmet talebine ilişkin olarak Türkçe Terapiye bildirilmeksizin, Türkçe Terapi’ye aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla hizmetin öncesinde veyahut sonrasında tarafların anlaştığı, teklif verildiği veya sitenin manipüle Site haricinde herhangi bir iletişim kanalından teklif oluşturulup hizmetin devam ettirildiğinin Türkçe Terapi tarafından tespit edilirse, Türkçe Terapi sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon ile birlikte hizmet bedelinin 50 katı tutarında cezai şart bedeli Hizmet Veren tarafından Türkçe Terapi’ye ödenir. Bu tespitin yapılması durumunda Türkçe Terapi tarafından söz konusu kişilerin Site üyeliği derhal sonlandırılır ve tekrar kullanıcı olarak kabul edilmezler.
 18. Türkçe Terapi, Site üzerinden sağlanan online terapi hizmeti için Hizmet verenden her bir hizmet için, hizmet bedeli üzerinden komisyon alacaktır. Bu komisyon, üye olma aşamasında taraflarca yazılı olarak ayrıca belirlenir. Hizmet alan tarafından hizmet bedelinin online ödeme sistemi aracılığıyla yatırıldığı anda Türkçe Terapi söz konusu komisyon bedeline hak kazanmış sayılacaktır. Hizmet verenin kusuru veya ihmali nedeniyle hizmetin gerçekleşmemesi halinde işbu komisyon bedeli iade edilmez.
 19. Türkçe Terapi Hizmet verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 20. Hizmet Alan ve Hizmet Veren tarafından ortaklaşa kararlaştırılan (Facetime, Facebook Messenger, Skype, Whatsapp vb.) platformlar üzerinden hizmetin sağlanması esnasında Türkçe Terapi’nin kayıt tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmetin sağlanmasına ilişkin bütün sorumluluk tercih edilen platforma ait olup Türkçe Terapi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6- SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabidir.
 2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta kendi aralarında sulhen çözülememesi halinde; bu uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Sözleşme’de belirtilen Türkçe Terapi’nin fesih hak ve yetkisinin olduğu haller saklı kalmak üzere, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte olup taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde ise sona ermiş sayılacaktır.